สถานศึกษาของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมใบอนุญาตขับรถ


        กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดอบรมตามหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนทั่วไป   โดยหลังจากจบหลักสูตรการอบรม แล้วให้นำหนังสือรับรองการอบรม  พร้อมเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถมายื่นเพื่อขอทดสอบภาคทฤษฏี (ข้อเขียน) และภาคปฏิบัติ (ขับรถ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถได้  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
        สำหรับจังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดอบรมได้ จำนวน  7  แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   หมายเลขโทรศัพท์  0 5391 7037
2. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  หมายเลขโทรศัพท์  0 5395 3392
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0 5371 3036
4. วิทยาลัยการอาชีพเทิง  หมายเลขโทรศัพท์  0 5379 5526
5. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0 5371 8038
6. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0 5367 3912
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0 5372 3979
หมายเหตุ: 1. บุคคลที่มีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน  แรงงานต่างด้าว ให้นำหนังสือรับรองการอบรม  พร้อมเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถมายื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ตนมีภูมิลำเนาตามเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่เท่านั้น
                 2. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  หากใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี  ต้องทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)   ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี  ต้องทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)   และทดสอบขับรถ