โรงเรียนสอนขับรถ


          ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่) รถยนต์ และรถจักรยานยนต์สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ   โดยหลังจากจบหลักสูตรอบรมและผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) และภาคปฏิบัติ (ขับรถ) แล้วให้นำหนังสือรับรองผลการเรียนพร้อมเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถมายื่นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถได้  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา 
          สำหรับจังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน  2  แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม  ตั้งอยู่เลขที่ 29  หมู่ 3  ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย    หมายเลขโทรศัพท์
0 5371 1109  ได้รับการรับรองให้ดำเนินการตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ดังนี้
        - หลักสูตรการอบรมและทดสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์
        - หลักสูตรการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
        - หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
2.  ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ดำเนินการโดยกรีนวิง  ตั้งอยู่เลขที่ 902/4  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 4165 , 09 2043 3498 ได้รับการรับรองให้ดำเนินการตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ดังนี้
        - หลักสูตรการอบรมและทดสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
        - หลักสูตรการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
        - หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
หมายเหตุ:  บุคคลที่มีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน  แรงงานต่างด้าว ให้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้น ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถ  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ตนมีภูมิลำเนาตามเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่เท่านั้น