ขั้นตอนการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ
1. รับจองเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน (ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป, รถจักรยานยนต์อายุ 15 ปีขึ้นไป) และผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราวแต่สิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี (นับถึงวันที่เข้ารับการอบรม)
2. กรุณากรอกข้อมูลประวัติและจองที่นั่งอบรม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ท่านควรพิมพ์เอกสารการจอง หรือจดหมายเลขการจอง เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาอบรม
3. ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น. (ยื่นเอกสารที่ชั้น 3 หน้าห้อง 4) เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม
มิฉะนั้น ระบบจะตัดสิทธิ์การจอง  
4. กรุณาติดต่อสำนักงานขนส่งที่ท่านได้ทำการจอง เท่านั้น
5. ขั้นตอนดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการ 
    - วันที่ 1 ยื่นเอกสารประกอบคำขอ, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมตามหลักสูตร 5 ชั่วโมง
    - วันที่ 2 ทดสอบข้อเขียนพร้อมฟังผลสอบข้อเขียน, ทดสอบขับรถ, ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ (ให้นำมาวันที่เข้าอบรม)
1. กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย
    - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
    - ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอ (วันอบรม) ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
    - ใบอนุญาตขับรถเดิม (ถ้ามี)
2. กรณีเป็นบุคคลมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย, บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน, แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
    - บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตัวจริงซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (เป็นบัตรพลาสติก) พร้อมสำเนา
    - หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14,ท.ร.13,ท.ร.38 ข หรือ ท.ร.38/1
    - ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอ (วันอบรม) ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
    - ใบอนุญาตขับรถเดิม (ถ้ามี)
หมายเหตุ: 

     1. บุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย, บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและแรงงานต่างด้าว จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ตามเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง, แม่ลาว, แม่จัน, แม่สาย, แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวงและเชียงแสน เท่านั้น  
     2. ผู้ที่มีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่มีเลข 13 หลัก 0–xxxx–00xxx–xx–x ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถ
     3. จองคิวอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หรือจองคิวอบรมทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-5315-2076  กรณีผู้ถือหนังสือเดินทาง (passport) และผู้พิการทางร่างกายโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น
     4. โปรดแต่งกายสุภาพ ในวันที่นัดอบรม กรุณางดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ